Үнээр жагсаах
Номер
Ширхэг
  Нэр/Төрөл Тоо/ширхэг Үнэ  Харгалзах оноо

Huggies Platinum diapers

JB / 0-4 кг / 24ш 16500₮  14 оноо
NB / 0-5 кг / 24ш 14900₮ 14 оноо
S / 3-8 кг / 24 / 70ш 14900 / 42100 ₮ 12 / 28 оноо
M / 7-11 кг / 24 / 54 / 76ш  22300 / 40800 / 51500 ₮ 12 / 24 / 30 оноо
L / 10-14 кг / 20 / 54 /74ш 19800 / 43700 / 58200 ₮ 10 / 24 / 30 оноо
XL / 12-18 кг / 20 / 46 / 70ш 24700 / 41800 / 62100 ₮ 10 / 18 / 26 оноо

Huggies Platinum Pants

3M /8-12кг/ охин, хүү 44ш 46600₮ 28 оноо
4L /10-14кг/ охин, хүү 33ш 42700₮ 28 оноо
5XL /13-18кг/ охин, хүү 30 ш 40800₮ 28 оноо
6XXL /17+кг/ охин, хүү 26 ш 36900₮ 28 оноо

Huggies Naturemade

1 /3-6кг/  64 ш 36900₮ 6 оноо
2 /4-8кг/ охин, хүү 54 ш 36900₮ 6 оноо
3 /7-11кг/ охин, хүү 52 ш 42000₮ 6 оноо
4 /10-14кг/ охин, хүү 42 ш 37600₮ 6 оноо
  Нэр / төрөл Тоо ширхэг Үнэ  Харгалзах оноо

Helen Harper Baby 

New Born 1 /2-5 кг/ 24ш 11900₮ 3 оноо
Mini 2 /3-6кг/ 16 / 78ш 7500 / 32900 ₮ 3 / 17 оноо
Midi 3 /4-9кг/ 14 / 52 / 70ш 7500 / 25900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Maxi 4 /9-18кг/ 12 / 44 / 62ш 7500 / 24900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Junior 5 /15-25кг/ 10 / 40 /54ш 7500 / 27500 / 33900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
  Нэр/Төрөл Тоо ширхэг Үнэ 

Goo.n наадаг живх 

NB / 5кг хүртэл / 90 ширхэг  39600₮
S / 4-8 кг / 84 ширхэг 39600₮
M / 6-11 кг / 64 ширхэг 39600₮
L / 9-14 кг / 54 ширхэг 39600₮
XL / 12-20 кг / 42 ширхэг  39600₮

Goo.n өмсдөг живх

M / 7-12 кг / 58 ширхэг  39600₮
L / 9-14 кг / охинхүү 44 ширхэг  39600₮
XL / 12-20 кг / охинхүү 38 ширхэг  39600₮
XXL / 13-25 кг / охин, хүү  28 ширхэг 39600₮

Goo.n наадаг живх Premium

NB / 5кг хүртэл / 62 ширхэг  39600₮
S / 4-8 кг / 58 ширхэг  39600₮
M / 6-11 кг / 46 ширхэг  39600₮
L / 9-14 кг / 38 ширхэг  39600₮
XL / 12-20 кг / 30 ширхэг  39600₮
Дараах