Үнээр жагсаах
Номер
Хүйс
Ширхэг
  Нэр / төрөл Тоо ширхэг Үнэ  Харгалзах оноо

Helen Harper Baby 

New Born 1 /2-5 кг/ 24ш 11900₮ 3 оноо
Mini 2 /3-6кг/ 16 / 78ш 7500 / 32900 ₮ 3 / 17 оноо
Midi 3 /4-9кг/ 14 / 52 / 70ш 7500 / 25900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Maxi 4 /9-18кг/ 12 / 44 / 62ш 7500 / 24900 / 32900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
Junior 5 /15-25кг/ 10 / 40 /54ш 7500 / 27500 / 33900 ₮ 3 / 12 / 17 оноо
  Нэр/Төрөл Тоо ширхэг Үнэ 

Goo.n наадаг живх 

NB / 5кг хүртэл / 90 ширхэг  39600₮
S / 4-8 кг / 84 ширхэг 39600₮
M / 6-11 кг / 64 ширхэг 39600₮
L / 9-14 кг / 54 ширхэг 39600₮
XL / 12-20 кг / 42 ширхэг  39600₮

Goo.n өмсдөг живх

M / 7-12 кг / 58 ширхэг  39600₮
L / 9-14 кг / охинхүү 44 ширхэг  39600₮
XL / 12-20 кг / охинхүү 38 ширхэг  39600₮
XXL / 13-25 кг / охин, хүү  28 ширхэг 39600₮

Goo.n наадаг живх Premium

NB / 5кг хүртэл / 62 ширхэг  39600₮
S / 4-8 кг / 58 ширхэг  39600₮
M / 6-11 кг / 46 ширхэг  39600₮
L / 9-14 кг / 38 ширхэг  39600₮
XL / 12-20 кг / 30 ширхэг  39600₮
Дараах